ВОДОВОД


ВОДОВОД

Водоснабдевање становништва на простору града Беочина и околних места (Раковац, Думбово, Беочин Село, Бразилија, Черевић), организовано је захватањем подземне воде бушеним бунарима. Водоводна мрежа коју одржава ЈКП ''Беочин'' укупне је дужине 75 км и покрива око 65 % територије.

У Беочину подземне воде се захватају на изворишту „Дунав“ са „Рени“ бунара и из бушеног бунара лоцираног у кругу фабрике за прераду воде. Захваћене количине сирове подземне воде са ова два објекта су у укупној количини од око 60 l/s. На овим објектима не постоје појединачни мерачи протока већ постоји сумарни мерач протока у фабрици воде.

Потисни цевовод за транспорт бунарске воде од „Рени“ бунара до постројења за прераду воде је укупне дужине око 1100 m, АЦ цеви пречника Ø 350 mm. Потисни цевовод за транспорт сирове воде од цевастог бунара до постројења за прераду воде је дужине око 50 m, ПВЦ цеви пречника Ø 200 mm. Подземна вода се допрема до постројења за кондиционирање где се сирова вода пречишћава класичним поступцима: аерацијом, филтрацијом и дезифенфекцијом. Након третмана вода се цевоводима дистрибуира преко резервоара чисте воде лоцираног у кругу фабрике, запремине 500 m3, до потрошача.

Контрола квалитета воде, микробиолошке и хемијске исправности воде врши се свакодневно у лабораторији фабрике за кондиционирање воде ЈКП-а ''Беочин''.

КАНАЛИЗАЦИЈА


Јавно комунално предузеће ''Беочин'' обавља делатност одвођења атмосферских и отпадних вода и одржавања канализационе мреже.

Канализациона мрежа у општини Беочин покрива насељена места Раковац, Думбово, Беочин, Беочин село, Бразилију и Черевић, што чини око 60 % територије. Укупна дужина канализационе мреже је 57,5 км.

Сабирна мрежа канализације подељена је на два сливна подручја: источни и западни колектор.

Црпна станица отпадних вода насеља Беочин лоцирана је поред регионалног пута Р-107. Има два усисна базена, један за фекалне а други за атмосферске воде. Од црпне станице иде потисни цевовод кроз тело насипа Ø1000, и отпадна вода даље отвореним каналом дужине 850 м одлази ка водотоку Дунав.

Отпадне воде из насељених места Раковац, Бразилија и Черевић одводе се до црпних станица у Раковцу и Черевићу.

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА


Стратегија развоја комуналне инфраструктуре за подручје општине Беочин биће пре свега орјентисана на побољшање квалитета и квантитета снабдевања водом. У том циљу планирана је реконструкција водоводне мреже у насељима Беочин, Бразилија и Черевић, где су водоводне цеви најстарије инсталације за проток пијаће воде и изграђене су од азбестних цеви, које су по стандардима Европске уније забрањене.

ВОДОВОД

У плану ЈКП-а ''Беочин'' је и бушење пет нових бунара у Беочину и Черевићу што ће побољшати водоснабдевање. Све припремне радње за ове радове су завршене.